Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.pikkohome.com.pl

1. Postanowienia wstępne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pikkohome.com.pl prowadzony jest przez PIKKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 42/1, 31-044 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000711292, NIP 6762542524, REGON: 369077258, adres poczty elektronicznej: sklep@pikkohome.com.pl, numer telefonu: +48 501 858 495.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3 Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4 Definicje:

1.4.1. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów oraz Warunki reklamacji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.2. Sprzedawca; Usługodawca – PIKKO Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 42/1, 31-044 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000711292, NIP 6762542524, REGON: 369077258, prowadząca sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym www.pikkohome.com.pl.

1.4.3. Kupujący; Usługobiorca – (a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (b) osoba prawna; albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zarejestrowała się na stronie internetowej www.pikkohome.com.pl.

1.4.4. Strona – Sprzedający i/lub Kupujący.

1.4.5. Strona Internetowa – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.pikkohome.com.pl.

1.4.6. Rejestracja – procedura zakładania konta na stronie internetowej.

1.4.7. Konto – konto Kupującego prowadzone przez Sprzedawcę pod unikatową nazwą, zabezpieczone indywidualnym hasłem, umożliwiające logowanie się na stronę internetową, przeglądanie Kampanii oraz kupowanie prezentowanych Produktów i usług.

1.4.8. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Towary i usługi dodatkowe prezentowane na stronie internetowej.

1.4.9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej.

1.4.10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

1.4.11. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1.4.12. Formularz automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.13. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom.

1.4.14. Dzień roboczy jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Konto użytkownika. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.2. Konto:

2.2.1. Nabywca może zamówić towar korzystając z interfejsu użytkownika (dalej „Konto Użytkownika“). Nabywca może również zamówić towary bez rejestracji, korzystając bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego.

2.2.2. W trakcie rejestracji na Stronie internetowej oraz zamawianiu towarów Nabywca zobowiązany jest do wprowadzania poprawnych i prawdziwych informacji. Nabywca jest zobowiązany aktualizować informacje wprowadzone na Koncie Użytkownika przy każdej ich zmianie. Informacje wprowadzone przez Nabywcę na Koncie Użytkownika i przy składaniu zamówienia są uważane przez Sprzedającego za poprawne.

2.2.3. Tylko osoby powyżej 18 roku życia mogą zarejestrować się na stronie.

2.2.4. Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Nabywca jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego Konta Użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Nabywcę.

2.2.5. Nabywca nie może zezwalać na korzystanie z Konta Użytkownika osobom trzecim.

2.2.6. Sprzedający może anulować Konto Użytkownika, zwłaszcza jeśli Nabywca nie korzysta z Konta Użytkownika przez długi czas lub jeśli Nabywca naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy Sprzedaży.

2.2.7. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędnymi konserwacjami sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, lub niezbędnymi konserwacjami sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

2.3.  Formularz Zamówienia:

2.3.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź” (zamówienie z obowiązkiem zapłaty) – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: towar/y, ilość towaru/ów, miejsce i sposób dostawy towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.3.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.4. Newsletter:

2.4.1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter, poprzez pasek widoczny na górze strony.

2.4.2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pikkohome.com.pl lub też pisemnie na adres: PIKKO Sp. z o.o., ul.Grodzka, 42/1, 31-044 Kraków.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży

3.1.  Aby zamówić towar, Nabywca wypełnia formularz zamówienia, zgodnie z pkt. 2.3. Regulaminu, korzystając z interfejsu Strony Internetowej.

3.2. Stosunek umowny między Sprzedającym a Nabywcą wynika z przyjęcia (akceptacji) zamówienia, które jest wysyłane e-mailem na adres e-mail Nabywcy.

3.3. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej w znacznym stopniu naruszyły swoje zobowiązania wobec Sprzedającego.

3.4. Nabywca zgadza się na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy Sprzedaży. Koszty po stronie Nabywcy wynikłe z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży (koszt korzystania z łącza internetowego, koszt rozmów telefonicznych) pokrywa Nabywca.

4. Sposoby i terminy płatności

4.1. Nabywca może zapłacić Sprzedającemu cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru korzystając z jednej z metod oferowanych w formularzu zamówienia, chyba że Sprzedający zaoferuje inne sposoby.

4.2. Wraz z ceną towaru, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kosztów pakowania i dostawy towarów po uzgodnionej stawce. O ile nie określono inaczej, przez cenę zakupu dalej rozumie się również koszty związane z dostawą towarów.

4.3. W przypadku dostawy za pobraniem, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z określonym tytułem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Nabywcę jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

4.5. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku gdy Nabywca nie dokona dodatkowego potwierdzenia zamówienia, wymagać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Nabywcy. Ustęp 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.6. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez Sprzedającego do Nabywcy nie mogą być łączone.

4.7. Jeśli to jest w zwyczaju w stosunkach handlowych lub jeżeli tak określono w ogólnie obowiązujących przepisach, Sprzedający wystawia Nabywcy dokument podatkowy – fakturę – w odniesieniu do płatności związanych z Umową Sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy – faktura jest wystawiana przez Sprzedającego Nabywcy po dostarczeniu towaru do Nabywcy i przesłana mu w formie elektronicznej na adres elektroniczny Nabywcy.

4.8. Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do wydania Nabywcy paragonu.

4.9. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące Sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.9.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.9.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank: Bank ING Śląski.

Numer rachunku: PL 62 1050 1445 1000 0090 3143 2637

4.9.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

4.9.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

4.10. Termin płatności:

4.10.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.10.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Koszt, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru towaru. Wysyłka i doręczenie towaru

5.1. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Darmowa dostawa następuje przy zakupach od 199 zł wzwyż.  W pozostałych przypadkach koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, koszty związane z zapakowaniem produktu, dostarczeniem i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Darmowa dostawa przy zakupach od 199 zł wzwyż bez względu na wybraną opcję dostawy.

5.3.2. Przesyłka pocztowa – 15 zł.

5.3.3. Przesyłka kurierska – 14 zł.

5.3.4. Przesyłka kurierska pobraniowa – 20 zł.

5.4. Termin dostawy towaru do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5. Sposób dostawy towarów ustala Sprzedający, o ile umowa nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy sposób dostawy jest określony na żądanie Nabywcy, Nabywca ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tego rodzajem dostawy.

5.6. Jeśli Sprzedający na podstawie Umowy Sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez Nabywcę w zamówieniu, Nabywca zobowiązany jest do odbioru towaru. Jeżeli Nabywca nie odbierze towaru, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

5.7. W przypadku, gdy z winy Nabywcy towar musi zostać dostarczony wielokrotnie lub w sposób inny niż określono w zamówieniu, Nabywca ponosi koszty związane z wielokrotną dostawą towarów, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

5.8. Odbierając towar od przewoźnika Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania Nabywca nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Poprzez podpisanie pokwitowania Nabywca potwierdza, że przy odbiorze przesyłki towary były nienaruszone.

5.9. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą regulować szczególne warunki dostawy Sprzedającego.

6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży towaru

6.1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), nie może m.in. odstąpić od umowy na dostawę towarów zmodyfikowanych zgodnie z życzeniem Nabywcy, jak również towarów podlegające szybkiemu zepsuciu lub zużyciu, od Umowy Sprzedaży zapieczętowanych towarów, które nie mogą być zwrócone przez konsumenta po otwarciu opakowania z przyczyn higieny higieny oraz Umowy Sprzedaży na dostawę nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli naruszone zostało ich oryginalne opakowanie; w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.2. W sytuacjach innych niż przedstawione w art. 6.1 i innych przypadkach, w których nie można odstąpić od umowy, Nabywca zgodnie z kodeksem cywilnym, ma prawo do odstąpienia od umowy do czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru, przez Sprzedającego przedłużony do 60 dni. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży dotyczy kilku rodzajów towarów lub dostawy kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży musi zostać przesłane Sprzedającego w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Odstąpienie od umowy Nabywca może wysłać m.in. na adres Sprzedającego lub adres e-mail Sprzedającego sklep@pikkohome.com.pl.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 6.2, Umowa Sprzedaży jest od początku zniesiona. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od wysłania Sprzedawcy odstąpienia od umowy. Jeżeli Nabywca odstępuje od Umowy Sprzedaży, Nabywca ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedającego, nawet w przypadku, gdy towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu stanie nieuszkodzonym i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

6.4. W ciągu trzech (3) dni od zwrotu towaru Nabywcy na podstawie art. 6.3 Sprzedający jest uprawniony do zbadania zwróconych towarów, w szczególności w celu ustalenia czy zwrócone towary nie są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyte.

6.5. W przypadku odstąpienia zgodnie z art. 6.2 Sprzedający zwraca poniesione świadczenia Nabywcy w ciągu czternastu (14) dni w taki sam sposób, w jaki je otrzymał, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli Nabywca odstępuje od umowy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków zanim Nabywca zwróci otrzymany towar lub wykaże, że towary zostały wysłane.

6.6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towary zwrócone przez Nabywcę zostanie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedającemu przysługuje roszczenie wobec Nabywcy o pokrycie szkód poniesionych przez Sprzedawcę. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego odliczenia odszkodowania od roszczenia Nabywcy o zwrot ceny zakupu.

6.7. Do momentu otrzymania towaru przez Nabywcę, Sprzedający może w każdej chwili odstąpić od umowy. W tym przypadku, Sprzedający zwróci cenę zakupu Nabywcy bez zbędnej zwłoki, przelewem na rachunek wskazany przez Nabywcę.

6.8. Jeśli razem z towarem Nabywca otrzyma prezent, umowa darowizny pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym zawarta jest z klauzulą, iż w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa darowizny również zostaje rozwiązana. W takim przypadku Nabywca jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu oprócz zakupionych towarów również podarowany prezent.

7. Reklamacja towaru

7.1. PIKKO Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu lub adres e-mail: sklep@pikkohome.com.pl.  PIKKO Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego sklep udziela 14 dniowej gwarancji przedsprzedażnej. Gwarancji posprzedażnej nie udziela.

7.4. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art.558 § Kodeksu Cywilnego).

7.5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.5.1. pisemnie na adres: PIKKO Sp. z o.o., ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków;

7.5.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pikkohome.com.pl;

7.6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres PIKKO Sp. z o.o., Długa 56B, 32-091 Masłomiąca. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.9. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10

10.1. Nabywca nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towarów.

10.2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że kod źródłowy i inne treści interfejsu Strony Internetowej (w tym fotografie oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Nabywca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim bezprawnie ingerować w lub używać kodu źródłowego lub innych treści interfejsu sklepu internetowego.

10.3. Nabywca nie jest uprawniony, korzystając z interfejsu strony internetowej, do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych działań, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie interfejsu strony internetowej. Z interfejsu strony internetowej może być wykorzystywany jedynie w sposób, który nie narusza praw innych użytkowników, i który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

11. Dane osobowe

11.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

11.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;

11.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

11.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@pikkohome.com.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków.

12. Regulamin promocji “-25%” rabatu na ręczniki przy zakupie pościeli w sklepie internetowym pikkohome.com.pl

12.1. Organizatorem Promocji „-25% na ręczniki przy zakupie pościeli” jest PIKKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 42/1, 31-044 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000711292, NIP 6762542524, REGON: 369077258

12.2. Warunki udziału w promocji:

12.2.1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego.

12.2.2. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup przez Klienta w Sklepie Internetowym Produktu będącego pościelą.

12.3. Warunki promocji:

12.3.1. Promocja obowiązuje na czas nieokreślony

12.3.2. Promocja polega na obniżeniu ceny Produktu będącego ręcznikiem, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem spełniającym warunki udziału w Promocji o 25% (dwadzieścia pięć procent). Obniżenie ceny następuje w następny sposób:

Przy zakupu towaru będącego pościelą, obniżenie ceny towaru będącego ręcznikiem następuje automatycznie na etapie składania zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, przed potwierdzeniem Zamówienia przez Klienta.

12.3.3. Promocja nie łączy się z innymi obniżeniem ceny Produktu wynikającym z innych dostępnych w Sklepie Internetowym kodów rabatowych oraz promocją wynikającą z zapisu na Newsletter. Promocja łączy się z innymi promocjami polegającymi na obniżeniu ceny Produktu dla wszystkich klientów.

13. Regulamin promocji “-25%” rabatu na koce przy zakupie pościeli w sklepie internetowym pikkohome.com.pl

13.1. Organizatorem Promocji „-25% na koce przy zakupie pościeli” jest PIKKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 42/1, 31-044 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000711292, NIP 6762542524, REGON: 369077258

13.2. Warunki udziału w promocji:

13.2.1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego.

13.2.2. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup przez Klienta w Sklepie Internetowym Produktu będącego pościelą.

13.3. Warunki promocji:

13.3.1. Promocja obowiązuje na czas nieokreślony

13.3.2. Promocja polega na obniżeniu ceny Produktu będącego kocem, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem spełniającym warunki udziału w Promocji o 25% (dwadzieścia pięć procent). Obniżenie ceny następuje w następny sposób:

Przy zakupu towaru będącego pościelą, obniżenie ceny towaru będącego kocem następuje automatycznie na etapie składania zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, przed potwierdzeniem Zamówienia przez Klienta.

13.3.3. Promocja nie łączy się z innymi obniżeniem ceny Produktu wynikającym z innych dostępnych w Sklepie Internetowym kodów rabatowych oraz promocją wynikającą z zapisu na Newsletter. Promocja łączy się z innymi promocjami polegającymi na obniżeniu ceny Produktu dla wszystkich klientów.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

14.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

14.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

14.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

14.5. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres pocztowy PIKKO Sp. z o.o., ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, adres e-mail sklep@pikkohome.com.pl. Inne dane kontaktowe są dostępne na stronie www.pikkohome.com.pl.